Địa điểm: Áp dụng trên toàn quốc trừ khu vực Tây Nguyên. Thời gian: từ 01/04/2015 đến 01/05/2015.