Địa điểm: tại khu vực Tây Nguyên. Thời gian: từ 10/01/2015 đến 31/03/2015.

(Chương trình có thể kết thúc sớm hơn nếu sản phẩm khuyến mãi được bán hết.)