Ngày 16/04/2013 Công ty LBC đã tổ chức hội thảo và trình diễn máy gặt đập liên hợp DC60 và máy cày L4508 tại Tại Thị Xã Tân Châu – An Giang, dưới đây là một số hình ảnh: